BIP KM PSP - Zamówienia publiczne
piątek, 27 styczeń 2017 20:00

Wydział Operacyjno - Szkoleniowy

Napisane przez

Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

 1. W zakresie spraw operacyjnych:
  1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
  2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
  3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
  4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
  5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  6. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
  8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
  9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
  11. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
  12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
  14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
  15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
  16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską,
  17. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.
 2. W zakresie spraw szkolenia:
  1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze miasta;
  2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
  3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
  4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.
 3. W zakresie spraw informatyki:
  1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
  4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
  5. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
  6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
  7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
  8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;
  9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
  10. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
  11. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;
  12. nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
 4. W zakresie spraw łączności:
  1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
  3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
  5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
  6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy miejskiej;
  7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności;
  8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

Naczelnik wydziału - mł. bryg. Daniel Kuleta

Zastępca naczelnika - st. kpt. Robert Gawlik

Akcje Ratowniczo-Gaśnicze

Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych i gaszenie pożarów. Ratowanie zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt i mienia obywateli.

Ratownictwo Chemiczne

Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa chemiczno- ekologicznego oraz działania podczas innych klęsk żywiołowych w tym powodzi.

Ratownictwo Techniczne

Organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa technicznego podczas katastrof, wypadków i innych miejscowych zagrożeń.           

Szkoleniowo-wychowawcze

Prowadzenie działalności szkoleniowo - wychowawczej oraz organizowanie ćwiczeń, zawodów strażackich, szkoleń i spotkań z młodzieżą.

Rozpoznawanie Zagrożeń

Rozpoznawanie zagrożeń i ich likwidacja oraz nadzór i egzekucja przestrzegania przepisów przeciw-pożarowych i innych w zakresie bezpieczeństwa.          

Ustalanie Przyczyn Zagrożeń

Wstępne ustalanie przyczyn powstania pożarów i innych miejscowych zagrożeń, przyczyn ich rozwoju oraz współpraca z innymi służbami w tym zakresie.

sobota, 21 styczeń 2017 20:13

Wypadek samochodu osobowego z tramwajem

Napisane przez

Dnia 21.01.2017 około godziny 19 na ulicy Kolumba miał miejsce wypadek samochodu osobowego marki Opel z tramwajem. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy z JRG 1.

Działania zastępów polegały za zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wycinaniu samochodu w celu ewakuacji kierowcy. Pogotowie ratunkowe będące na miejscu zdarzenia udzialały pomocy medycznej podczas działań ratowniczych oraz zabrali poszkodowanego w stanie ciężkim do szpitala.

 

DSC07850

 

poniedziałek, 09 styczeń 2017 16:57

Sukces szczecińskich uczniów !

Napisane przez

Sukces szczecińskich uczniów!

Rozstrzygnięto konkurs Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na spot filmowy dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zagrożenia tlenkiem węgla w związku z rozpoczęciem kampanii społecznej pod hasłem "Czad i Ogień. Obudź czujność". Wyniki konkursu zostały uroczyście ogłoszone podczas gali w Warszawie. Nagrody młodym laureatom wręczył minister Mariusz Błaszczak.

Drugie miejsce /na 241 prac/ zajęła szczecińska produkcja z Zespołu Szkół nr 3 im. prof. Oskara Langego.

 

 

wtorek, 20 grudzień 2016 21:14

Kontakt z JRG1

Napisane przez

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Nr 1

 

Nr miejski

Nr MSW

Fax

Dowódca JRG-1

91 43 48 411

78 55 411

91 43 48 500

Z-ca Dowódcy JRG-1

91 43 48 412

78 55 412

 

Dowódca zmiany JRG-1

91 43 48 413

78 55 413

 

Technik JRG-1

91 43 48 414

78 55 414

 

Korytarz JRG-1

91 43 48 415

78 55 415

 

 

Cele ustawowe działalności Państwowej Straży Pożarnej określa Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
 3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze,
 4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności,
 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,
 6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności,
 7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
 8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
 9. realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Pracą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie kieruje Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, do którego obowiązków należy:

 1. kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej,
 2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
 6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 8. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 13. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
 17. wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

 1. współdziałanie z zarządem (oddziałem) powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 3. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Ponadto cele działalności Państwowej Straży Pożarnej ujęto w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Ustawie z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Jednostki PSP działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, który ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

 1. walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
 2. ratownictwo techniczne,
 3. ratownictwo chemiczne,
 4. ratownictwo ekologiczne,
 5. ratownictwo medyczne,
 6. współpracę z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz centrami powiadamiania ratunkowego.