BIP KM PSP - Zamówienia publiczne

 

Data ogłoszenia: 30 listopada 2017r.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

poszukuje kandydatów \ kandydatek na stanowisko:

 

starszy inspektor do spraw: kwatermistrzowskich w Wydziale Kwatermistrzowskim

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Szczecin

ADRES URZĘDU:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
ul. Grodzka 1/5
70-560 Szczecin

poniedziałek, 06 listopad 2017 16:06

Kadra Kierownicza

Napisane przez

 • st. bryg. Kazimierz Lesisz - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • bryg. Robert Wnukiewicz - Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • st. bryg. Jarosław Jarczewski - Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • poniedziałek, 06 listopad 2017 16:03

  Dane Adresowe

  Napisane przez

  Pełna nazwa:    Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

  Adres:    70-560 Szczecin, ul. Grodzka 1/5

  NIP:    851-25-47-415

  REGON:    811-7000-89

  Telefon:    914348404 - sekretariat;    998 - alarmowy

  Fax:    914348405

  E-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - sekretariat

  Strony www      http://www.straz.szczecin.pl

  Rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie:    mł.bryg. Piotr Tuzimek   

  tel. 914348472 lub 693437197    email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Konta:

  1. Podstawowe konto wydatków budżetowych:
   Numer: 83 1020 4795 0000 9702 0278 0815
  2. Konto depozytowe i sum na zlecenia (wadia, zabezpieczenia, itp.):
   Numer: 88 1020 4795 0000 9502 0278 0823
  3. Konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
   Numer: 93 1020 4795 0000 9302 0278 0831

  Jednostka nadrzędna:

  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

  Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

  71-637 Szczecin

  ul. Firlika 9/14

  W sprawie skarg i wniosków:

  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w sprawach skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 15.30 - 17.00 po wcześniejszym osobistym lub telefonicznym umówieniu się w sekretariacie.

  poniedziałek, 06 listopad 2017 11:51

  Przyjmowanie i załatwianie spraw

  Napisane przez

   

  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  - st.bryg. Kazimierz Lesisz
  przyjmuje interesantów we wszystkich sprawach ochrony przeciwpożarowej powiatu - codziennie oraz w sprawach skarg i wniosków - we wtorki od godziny 15.30-17.00 po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie.

  W zależności od charakteru sprawy interesant może być skierowany bezpośrednio do komórki organizacyjnej Komendy Miejskiej PSP właściwej ze względu na zakres realizowanych zadań.

  Sprawy kierowane na piśmie lub elektronicznie mogą być dostarczane do komendy poprzez:
  - osobiste doręczenie w siedzibie komendy do sekretariatu - pokój nr 212 ul. Grodzka 1/5, 70 - 560 Szczecin,
  - listownie na adres podany w powyższym punkcie,
  - faksem na nr ( 0 91 ) 4348404,
  - pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Skargi i wnioski mogą być kierowane w formie:
  - ustnie do protokołu ( przez zgłoszenie osobiste sprawy w sekretariacie komendy, gdzie pracownik sekretariatu sporządza "Protokół przyjęcia skargi /wniosku/" kierowanego do Komendanta Miejskiego PSP
  - pisemnie

  W sekretariacie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie pokój nr 212 tel. 0914348404 można uzyskać informacje lub dokumenty między innymi w zakresie:

  1. zgłoszenia odbioru przeciwpożarowego obiektów
  2. zgłoszenia organizacji imprez masowych
  3. zgłoszenia obiektów do zbiorowego wypoczynku dzieci i młodzieży
  4. prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek stron
  5. wydawania opinii o stanie bezpieczeństwa pożarowego użytkowanych budynków, obiektów, lokali
  6. rozpatrywania skarg na zaniedbania przeciwpożarowe,
  7. uzyskania zaświadczenia o zaistniałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu,
  8. możliwości zatrudnienia w Komendzie Miejskiej PSP i podjęcia nauki w Szkołach Pożarniczych,
  9. uzyskania zaświadczenia o zatrudnieniu w Komendzie Miejskiej PSP w Szczecinie

   

  poniedziałek, 06 listopad 2017 12:05

  Regulamin Organizacyjny

  Napisane przez

  REGULAMIN ORGANIZACYJNY
  KOMENDY MIEJSKIEJ
  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
  w SZCZECINIE

  ROZDZIAŁ I

  Postanowienia ogólne

  § 1. Regulamin organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, zwanej dalej "komendą miejską", określa szczegółową organizację komendy miejskiej, w tym:
  1) kierowanie pracą komendy miejskiej;
  2) strukturę organizacyjną komendy miejskiej;
  3) zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
  4) wzory pieczęci i stempli;
  5) liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej.

  § 2.1. Komenda jest zakwalifikowana do II kategorii komend miejskich Państwowej Straży Pożarnej.
  2. Terenem działania komendy miejskiej jest obszar miasta Szczecina - obszar powiatu grodzkiego Szczecin.
  3. Siedzibą komendy miejskiej jest miasto Szczecin, ul. Grodzka 1/5.

  § 3. Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
  1) KW PSP - komendę wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
  2) OSP - ochotniczą straż pożarną;
  3) jrg - jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
  4) ksr-g- krajowy system ratowniczo - gaśniczy.

  ROZDZIAŁ II

  Kierowanie pracą komendy miejskiej

  § 4. 1. Do podpisu i aprobaty komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej "komendantem miejskim", zastrzega się dokumentację:
  1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi miejskiemu po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego;
  2) kierowaną do KW PSP, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
  3) pisma kierowane do senatorów i posłów;
  4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców komendanta miejskiego, kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej oraz jej pracowników;
  5) zakresy czynności zastępców komendanta miejskiego oraz pracowników i strażaków komendy miejskiej;
  6) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu grodzkiego;
  7) władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta miejskiego jako organu administracji publicznej.
  2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępców komendanta miejskiego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1. lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
  3. Komendant miejski lub upoważniony przez niego zastępca komendanta miejskiego przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej w budynku komendy.

  Rozdział III

  Struktura organizacyjna komendy miejskiej

  § 5. W skład komendy miejskiej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
  1) Wydział Operacyjno-Szkoleniowy -symbol - PR;
  2) Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy -symbol - PZ;
  3) Sekcja ds. Organizacji i Kadr -symbol - POiK;
  4) Wydział Finansów -symbol - PF;
  5) Wydział Kwatermistrzowski -symbol -PT;
  6) Samodzielne Stanowisko Służby ds. BHP -symbol - PBHP;
  7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych -symbol - PSO;
  8) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 1/5 -symbol PJRG-1;
  9 )Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2, z siedzibą przy ul. Struga 10a -symbol PJRG-2;
  10) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3, z siedzibą przy ul. Klonowica 4 -symbol PJRG-3;
  11) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4, z siedzibą przy ul. Nad Odrą 33 -symbol PJRG-4;
  12) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5, z siedzibą przy ul. Firlika 9/14 -symbol PJRG-5.

  § 6.1. Komendantowi miejskiemu podlegają bezpośrednio:
  1) Wydział Finansów;
  2) Sekcja ds. Organizacji i Kadr;
  3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
  4) Samodzielne Stanowisko Służby ds. BHP.
  2. Zastępca komendanta miejskiego nadzoruje:
  1) Wydział Operacyjno-Szkoleniowy;
  2) Wydział Kontrolno-Rozpoznawczy;
  3) jednostki ratowniczo-gaśnicze.
  3. Zastępca komendanta miejskiego nadzoruje:
  1) Wydział Kwatermistrzowski.

  § 7.1. Wydział Operacyjno-Szkoleniowy realizuje zadania w zakresie spraw:
  1) operacyjnych;
  2) szkolenia;
  3) informatyki;
  4) łączności.
  2. Sekcja ds. Organizacji i Kadr realizuje zadania w zakresie spraw:
  1) organizacji i archiwizacji;
  2) kadrowych.
  3. Wydział Kwatermistrzowski realizuje zadania w zakresie spraw :
  1) kwatermistrzowskich;
  2) techniki.

  Rozdział IV

  Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

  § 8.1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
  2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
  3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant miejski.
  4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy miejskiej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :
  1) planowanie i realizacja budżetu komendy miejskiej;
  2) podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
  3) sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy miejskiej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
  4) współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie miejskiej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
  5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także podmiotami ksr-g;
  6) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
  7) załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
  8) realizowanie zaleceń pokontrolnych;
  9) realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
  10) realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  11) opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;
  12) wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;
  13) przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
  14) realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta miejskiego funkcji w miejskim zespole reagowania kryzysowego;
  15) współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;
  16) realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji ksr-g na obszarze powiatu;
  17) przestrzeganie i nadzorowanie procesu systemu zarządzania jakością ISO 9001-2001 (ISO) w ramach zakresu działania komórek organizacyjnych.

  § 9. Do zadań Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw operacyjnych:
  1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy miejskiej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
  2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
  3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
  4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
  5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  6) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
  7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
  8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
  9) współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
  11) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
  12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
  13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
  14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;
  15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania;
  16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą miejską,
  17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta miejskiego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

  2. W zakresie spraw szkolenia:
  1) planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy miejskiej i ksr-g na obszarze miasta;
  2) organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
  3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;
  4) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej.

  3. W zakresie spraw informatyki:
  1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy miejskiej;
  4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
  5) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
  6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
  7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
  8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy miejskiej;
  9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
  10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
  11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie miejskiej systemów teleinformatycznych;
  12) nadzór nad stroną internetową komendy miejskiej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

  4. W zakresie spraw łączności:
  1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy miejskiej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
  2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
  3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy miejskiej;
  4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
  5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy miejskiej;
  6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy miejskiej;
  7) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy miejskiej nowoczesnych technik łączności;
  8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

  § 10. Do zadań Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego należy w szczególności:

  1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;
  2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
  3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
  4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
  6) gromadzenie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych prowadzonych na terenie miasta;
  7) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie miasta, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się;
  8) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
  9) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;
  10) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
  11) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego/miejskiego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
  12) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
  13) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
  14) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;
  15) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy miejskiej;
  16) opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;
  17) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
  18) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy przez rzecznika prasowego.

  § 11. Do zadań Sekcji ds. Organizacji i Kadr należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw organizacji i archiwizacji:
  1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy miejskiej;
  2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta miejskiego;
  3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta miejskiego;
  4) prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
  5) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;
  6) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
  7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy miejskiej;
  8) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej;
  9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy miejskiej i jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy miejskiej;
  11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta miejskiego

  2. W zakresie spraw kadrowych:
  1) realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta miejskiego;
  2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie miejskiej, w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;
  3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie miejskiej;
  4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
  5) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie miejskiej;
  6) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy miejskiej;
  7) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  8) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy miejskiej;
  9) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

  3. Zadania z zakresu pomocy prawnej do których należy realizacja obowiązków określonych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych (Dz. U. Z 2002 r. nr 123, poz.1059 z póˇn. zm.) tj. świadczenie pomocy prawnej urzędowi komendanta miejskiego, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami zleca się właściwym podmiotom zewnętrznym.

  § 12. Do zadań Wydziału Finansów należy w szczególności:

  1) sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta miejskiego nad gospodarką finansową;
  2) prowadzenie rachunkowości komendy miejskiej;
  3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy miejskiej;
  b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę miejską;
  c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  d) zapewnieniu terminowego ściągania należności;
  4) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy miejskiej;
  5) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych) obejmującej:
  a) prowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
  b) badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym
  w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych, udzielanie zamówień publicznych oraz zwrot środków publicznych;
  6) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy miejskiej;
  7) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych;
  8) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta miejskiego dotyczących prowadzenia: gospodarki finansowej, rachunkowości, procedur kontroli wewnętrznej.

  § 13.Do zadań Wydziału Kwatermistrzowskiego należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:
  1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
  2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądˇ wyposażenia osobistego;
  3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy miejskiej;
  4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
  5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie miasta oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
  6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy miejskiej;
  7) prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej majątku;
  8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
  9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy miejskiej;
  10) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy miejskiej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
  11) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
  12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych ˇródeł;
  13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

  2. W zakresie spraw techniki:
  1) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
  2) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
  3) obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy miejskiej;
  4) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
  5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy miejskiej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
  6) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
  7) wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,
  8) logistyczne zabezpieczenie działań jednostek PSP i wsparcie uprawnionych jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przydzielonym obszarze (obsługiwanie 10 powiatów województwa zachodniopomorskiego) w zakresie napraw i przeglądów okresowych sprzętu łączności bezprzewodowej, ochrony dróg oddechowych i ubrań gazoszczelnych.

  § 14. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Służby ds. BHP należy w szczególności:

  1) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2) sporządzanie i przedstawianie komendantowi miejskiemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  4) przedstawianie komendantowi miejskiemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
  6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta miejskiego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
  8) stała współpraca z Państwową Inspekcja Sanitarną MSWiA;
  9) realizowanie zaleceń pokontrolnych.

  § 15. Do zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw obronnych:
  1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie miejskiej;
  2) koordynowanie realizacji zadań obronnych.

  2. W zakresie spraw ochrony informacji niejawnych: realizacja zadań dla tzw. "pionu ochrony", określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631), a w szczególności:
  1) pełnienie funkcji Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego
  "Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych";
  2) prowadzenie kancelarii tajnej;
  3) zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;
  4) kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
  w tym zakresie;
  5) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  6) planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  § 16. Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

  1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
  2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
  3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
  4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
  5) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu: wysokościowego i wodno-nurkowego - JRG nr 3, chemiczno-ekologicznego - JRG 2;
  6) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
  7) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
  8) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
  9) realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg;
  10) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
  11) udział w aktualizacji:
  a) stanu gotowości operacyjnej,
  b) procedur ratowniczych,
  c) dokumentacji operacyjnej;
  12) udział w przygotowywaniu analiz z działań ratowniczych.

  ROZDZIAŁ V

  Wzory pieczęci i stempli

  § 17. Komenda miejska używa:
  1) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: "Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie";
  2) urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie";
  3) pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: "Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie";
  4) stempla nagłówkowego o treści:

  /Godło/
  KOMENDA MIEJSKA
  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
  w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie;

  5) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  ROZDZIAŁ VI

  Postanowienia końcowe

  § 18. 1. Schemat struktury organizacyjnej komendy miejskiej określa rysunek nr 1.
  2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa tabela nr 1.

  § 19. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby w MSK i jrg określa regulamin pracy i służby komendy miejskiej PSP wydany w oparciu o zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

  Pełny tekst orginału "Regulaminu organizacyjnego" Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie zawierający podpisy i pieczęcie przechowywany jest w Sekcji ds. Organizacji i Kadr.

  poniedziałek, 06 listopad 2017 02:24

  Godziny urzędowania

  Napisane przez

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie pracuje w następujących godzinach:

  • od poniedziałku do piątku: godz. 07.30 do 15.30;
  • Miejskie Stanowisko Kierowania: godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego (system pracy ciągłej - zmianowej);
  • Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze: godz. 08.00 do 08.00 dnia następnego (system pracy ciągłej - zmianowej);
  • ponadto pracownicy systemu codziennego pracy mają dni wolne określone w rozporządzeniu MSWiA.

   

  poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

  Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

  Napisane przez

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie prowadzi następujące rejestry:

  • rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr wydanych delegacji służbowych,
  • ewidencja pieczęci i stempli,
  • "Książka kontroli",
  • ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
  • ewidencja wyjść w godzinach prywatnych,
  • ewidencja nadgodzin,
  • rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
  • rejestr delegacji

  Powstała w toku działalności Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego. Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KM PSP w Szczecinie zawarte są w rozdziale VII Udostępnianie akt § 19 - § 28 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP stanowiącej załącznik do Decyzji nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.

   

  poniedziałek, 30 listopad -0001 01:24

  Strona główna serwisu BIP KM PSP w Szczecinie

  Napisane przez

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie udostępnia internetowy system Biuletynu Informacji Publicznej, który jest urzędowym publikatorem informacyjnym, składającym się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Biuletyn Informacji Publicznej redagowany jest na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. i rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r.

  Nowa strona BIP KM PSP w Szczecinie funkcjonuje od 06.11.2017r.

  Strona 4 z 6